Patientsäkerhet

Hjälp med Sök kurser

Den övergripande målsättningen med patientsäkerhetsarbete är att ingen patient ska drabbas av vårdskada.

Kunskap i patientsäkerhet behövs på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen lanserade 2021 en grundläggande nationell e-utbildning i patientsäkerhet, och 2022 fastställdes i Region Västerbotten målet att all personal inom hälso- och sjukvården ska genomgå utbildningen.

Välkommen till utbildning för Stratsys patientsäkerhetsmodul.

 Detta är ett digitalt verktyg som stöd för vårdgivaren i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kunskap i att arbeta i verktyget.

Kursen kvalitetsregister - innehåller :

Del 1 Svenska palliativregistret

  • Brytpunktssamtal - en föresläning av Susanne Arvidsson
  • Brytpunksamtal - en föreläsning av Rickard Skinner

 

Del 2 - Senior Alert

  • Hur vi kan förebygga fall hos äldre, en interaktiv utbildningsfilm.

En utbildning i strukturerad kommunikation. Framtagen av Memeologen.

SBAR är en utbildning som riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inom Västerbottens läns landsting. Utbildningen är ett komplement till ett större utbildningspaket. 

Praktiskt utbildning i SBAR för effektivt och strukturerad kommunikation ges på länets sjukhus och med möjlighet till videouppkoppling.

Ansvarig för kursen:

Anna Wallgren och Lillemor Eklund